МЕМОРАНДУМ за Коалиция за гражданско наблюдение върху реформите в съдебната система

МЕМОРАНДУМ

за Коалиция за гражданско наблюдение върху реформите в съдебната система

 

Ние, долуподписаните представители на неправителствени организации, на неформални граждански групи, на медии и граждани

―        Следейки с тревога развитието на процесите по излизане на България от Механизма за сътрудничество и проверка, въведен от Европейската комисия, 

―        Отчитайки огромната необходимост от високо доверие в правосъдието в България, съществен елемент за напредък по Механизма, 

―        Съзнавайки, че в последните години усилията за развитие на съдената система, не постигнаха напредък в изграждането на доверие в обществото и институциите на държавите членки и Комисията, 

―        Водени от разбирането, че наблюденията, препоръките и становищата на неправителствени организации, ангажирани с каузата на правосъдието в България, могат да подпомогнат процеса, 

―        Като отчитаме, че са необходими целенасочени усилия за преодоляване на натрупаните дефицити,

―        Убедени, че тези усилия трябва да са на всички български граждани и институции, заради негативните последици, които се отразяват на развитието на икономиката, на обществото, на международния имидж на държавата, на по-нататъшните стъпки за интеграция на България в Европейския съюз,  

―        Отчитайки, че независимо от приетата Актуализирана стратегия за развитие на съдебната система и План за действие по Механизма за сътрудничество и проверка, е необходима и широка обществена подкрепа,

се обединяваме в неформална Коалиция Платформа за сътрудничество и участие.

Настоящата инициатива установява широка обществена платформа за сътрудничество и със средствата, с които разполагаме, ще подпомагаме процесите на реформиране на съдебната система и правосъдието. 

С ангажимента за съвместни действия ние потвърждаваме намерението си да разясняваме процесите и етапите в развитието на съдебната система, ще правим публично достояние на Платформата за сътрудничество и участиенашите становища, коментари и предложения.  

Ще се стремим към обективна оценка на наблюдаваните процеси, което ще е нашият принос към изграждане на доверие към съдебната власт. 

Амбицията ни е Коалицията Платформата за сътрудничество и участие да създаде среда и инструменти, чрез които да се използва гражданската енергия, подпомагане на процесите и експертиза за проследяване и оценка на реформата в съдебната система.

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“  е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган