Запис на дискусията от кргълата маса на 5 декември 2019

Кръгла маса 0512

 

На 5 декември 2019 се състоя кръгла маса в Съюза на юристите в България. Тя бе организирана от Фондация „Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), по проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. 

На нея бяха представени и обсъдени: 

  • Анализ на три „провалили се дела“;
  • Анализ и оценка на въвеждането и прилагането на препоръки на СоЕ по отношение независимостта и безпристрастността на Съдебната система;
  • Анализ и оценка на напредъка по изпълнение на препоръките на Петте европейски прокурора в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка. 

Запис от дискусията може да изтеглите оттук. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Център за модернизиране на политики " и сдружение "Съюз на юристите в България "и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление”.