Решение на Съда (шести състав) от 13 февруари 2020 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд — България) — Наказателно производство срещу TX, UW

Решение на Съда (шести състав) от 13 февруари 2020 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд — България) — Наказателно производство срещу TX, UW

(Дело C-688/18) (1)

(Преюдициално запитване - Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Директива (ЕС) 2016/343 - Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство - Член 8, параграфи 1 и 2 - Предвидени в национална правна уредба условия, при които процесът може да се проведе в отсъствието на обвиняемия - Неявяване на обвиняемите в някои от съдебните заседания било поради зависещи, било поради независещи от тях причини - Право на справедлив съдебен процес)

(2020/C 103/03)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страни в главното производство

TX, UW

Диспозитив

Член 8, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която, при положение че обвиняемият е уведомен своевременно за съдебния процес срещу него и за последиците от неявяване на този процес и е представляван от упълномощен да го защитава адвокат, избран от самия него, правото му да присъства на съдебния процес не е нарушено, когато:

той е взел недвусмислено решение да не се яви в някое от съдебните заседания в процеса срещу него или

не се е явил в някое от тези съдебни заседания поради независеща от него причина, ако след това заседание е уведомен за извършените в негово отсъствие действия и е взел информирано решение, с което е заявил било че не оспорва законността им на основание своето неявяване, било че желае да вземе участие в тези действия, вследствие на което сезираният национален съд е преповторил посочените действия, и по-специално е извършил допълнителен разпит на свидетел, в който обвиняемият е имал възможност да участва пълноценно.

(1)  ОВ C 25, 21.1.2019 г.