Анализ на наказателно дело, приключило с влязла в сила оправдателна присъда - Досъдебното производство (ДП) № 49/2012г. по описа на ТЗ „БОП“ - Стара Загора, пр. № 972/2012г. по описа на Районна прокуратура – Чирпан

logo bnr Horizont

Представяме окончателния текст на Доклад дейност 3.1:  „Анализ на наказателно дело, приключило с влязла в сила оправдателна присъда - Досъдебното производство (ДП) № 49/2012г. по описа на ТЗ „БОП“ - Стара Загора, пр. № 972/2012г. по описа на Районна прокуратура – Чирпан“, разработен като част от анализите на така наречените "провалили се дела" . 

Анализът е в рамките и за целите на проект BG05SFOP001-3.003-0068-C01 „Гражданска платформа за проследяване и оценка на съдебната система“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Център за модернизиране на политики " и сдружение "Съюз на юристите в България "и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление”.