Публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и от измерването на Индекса на интегритета в съдебната система за 2019-2020

лого

Фондация “Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), които изпълняват в партньорство проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“, съфинансиран от Европейския социален фонд по договор с Оперативна програма „Добро управление“, Ви канят на публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и резултатите от измерването на  Индекса на интегритета в съдебната система за 2019-2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 26 юни 2020 г. от 11 часа в сградата на СЮБ. Може да участвате в срещата и виртуално на следния интернет адрес: https://bbb.gateway.bg/b/jpq-9df-h44  

Тук може да видите презентацията Индекс на интегритета в съдебната система  (ИИСС) за 2019-2020 г. 

 

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“  е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.