Анализ на “провалили” се дела: Гражданско дело, образувано по мотивирано искане на КУИППД

Представяме окончателния текст на Доклад дейност 3.1: "Гражданско дело, образувано по мотивирано искане на КУИППД /Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност; сега КПКОНПИ – Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество/, приключило с влязло в сила решение за отхвърляне на мотивираното искане - .гр.д. №281 по описа за 2009г. на Варненски окръжен съд"(283.19 KB) разработен като част от анализите на така наречените "провалили се дела" .

 Анализът е в рамките и за целите на проект BG05SFOP001-3.003-0068-C01 „Гражданска платформа за проследяване и оценка на съдебната система“

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Център за модернизиране на политики " и сдружение "Съюз на юристите в България "и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление”.

Оперативна програма Добро Управление