Правилник за организацията и дейността на Великото Народно събрание

Правилник за организацията и дейността на Великото народно събрание, приет с Указ № 57 на ВНС, обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.1990 г., в сила от 4.12.1990 г., изм., бр. 42 от 28.05.1991 г.
Текст
Оригинал

обнародван с Указ № 57 от 20.12.1990 г. на Председателя на републиката