Стенограма от 176-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 176-то заседание на VII ВНС, Трето четене на проекта за Конституция на България, гласувани: от чл. 135 до Преходни и заключителни разпоредби и предложения по чл. 3, чл. 97, ал. 3, чл. 98, ал. 4 (1 – 50 стр.)
Текст
Оригинал