Стенограма от 177-мо заседание на VII ВНС

Стенограма от 177-мо заседание на VII ВНС, Трето четене на проекта за Конституция на България, гласувани: от чл. 135 до Преходни и заключителни разпоредби и предложения по чл. 71, чл.163, проектът е гласуван като цяло (51 – 81 стр.)
Текст
Оригинал