Препоръка (ЕС) 2022/915 на Съвета от 9 юни 2022 година относно оперативното сътрудничество в областта на правоприлагането

© European Union, 1995-2022

 официалния вестник на ЕС от 13 юни 2022 година е публикувана  Препоръка (ЕС) 2022/915 на Съвета от 9 юни 2022 година относно оперативното сътрудничество в областта на правоприлагането.

Целта на препоръката е да се засили оперативното сътрудничество в областта на правоприлагането между правоприлагащите органи.

Оперативното сътрудничество в областта на правоприлагането обхваща ситуации, при които правоприлагащите органи на дадена държава членка действат на територията на друга държава членка в контекста на трансгранични и други транснационални действия между две или повече държави членки, например по време на трансгранично преследване по гореща следа, трансгранично наблюдение, съвместни патрули или други съвместни операции, или във връзка с туристическия сезон или масова проява.

Целия текст на препоръката може да видите тук: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.158.01.0053.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2022%3A158%3ATOC&fbclid=IwAR3wXi4zxyz-qUIPU5CXXLniUZzTQa7VZhwmmPDVUPjleDw6s17DDmcAGio