Проучване за формиране на Индекс на интегритета на съдебната система

Каним ви да се присъедините към проучване за формиране на Индекс на интегритета на съдебната система.

За целите на проекта "интегритетът на съдебната власт" се разбира в неговия широк смисъл като цялостна концепция за способността на съдебната система да функционира съгласно установена и оповестена рамка от правила, ценности и стандарти, които ръководят поведението, решенията и действията на органите на съдебната власт при изпълнението на публичните задължения. Това означава пълно приемане и зачитане на ценности като независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост и толерантност, почтеност и благоприличие, професионална компетентност, както и неприемане на корупцията.

Проучването е напълно анонимно.

Попълването на онлайн въпросника ще Ви отнеме около 5 до 10 минути.

Достигнахме до Вас по e-mail, който:

  • получихме лично от Вас при участието Ви във Фокус-групите по проекта или други дейности, свързани с дейността на Центъра за модернизиране на политики и Съюза на юристите в България;
  • Ви е изпратен чрез организациите, членуващи в Съюза на юристите в България;
  • Ви е изпратен през мейлите организации, публично заявили интерес към реформата в съдебната система.

Проучването е част от проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г.http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=ZtUo8d3PLtY%3D&isHistoric=False

Проектът се реализира в партньорство от фондация ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ и сдружение СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

В случай че имате въпроси относно проучването, моля свържете се с Юлиана Николова на имейл адрес: office@gateway.bg.

Предварително Ви благодарим за отделеното време и съдействие!

  • Current I. Демография
  • II. Въпроси
  • Изпратена
Моля отбележете Вашия пол
Моля запишете Вашата възраст (в навършени години)
Моля отбележете вида населено място, в което преобладаващо живеете
Моля отбележете вида на Вашата последна завършена степен на образование
Моля отбележете Вашата основна сфера на работа