Кръгла маса "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“

Кръгла маса
Оперативна програма "Добро управление"

На 25 юни 2019 г. в сградата на СЮБ се проведе Кръгла маса, на която беше представен проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“ и етапите на изпълнението му. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. 

 

Представители на неправителствени организации дискутираха идеята за създаване на коалиция от граждански организации за наблюдение и оценка на реформите в съдебната система, цели и кауза на Коалицията, както и проект на меморандум за присъединяването към тях на организации, работещи в областта на правосъдието и реформата на съдебната система. 


С ангажимента за съвместни действия участниците в бъдещата Коалиция потвърждават намерението си да разясняват процесите и етапите в развитието на съдебната система, да направят публично достояние чрез платформата за сътрудничество и участие своите становища, коментари и предложения. 

 

 

 

э

  

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“  е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.