Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Дискусия за развитието на съдебната система в България

 

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, се проведе публично обсъждане на референтни модели за усъвършенстване оганизацията на съдебната власт. 

 

То беше организирано от „Център за модернизиране на политики“ и „Център за имиграция и интеграция“ в изпълнение на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“, финансиран от Оперативна програма Добро управление, Договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021 г.

 

Бяха представяни:

- Конституционен модел на съдебната власт в България;

- Приложими елементи за формиране на конституционния модел на съдебната власт (опит на ДЧ на ЕС);

Представяне и дискусия по референтните модели и сценариите на съдебната власт в България.

Присъстваха представители на Върховния административен съд, Съюза на съдиите, на Асоциацията на прокурорите в България, на Съюза на юристите, Камерата на следователите в България, на академичната общност, съдия от ВАС. На обсъждането присъства и проф. Снежана Начева, член на експертния екип изготвил проект на Конституция на Република България по поръка на председателя на НС, бивш конституционен съдия и професор по конституционно право.

В обсъждането бяха представени резултатите от приключилите дейности по проекта, като основа за разработване на моделите за усъвършенстване на конституционния модел на съдебната власт.

Присъстващите бяха запознати с постигнатото съгласие във Великото Народно събрание (ВНС) по неголям брой основни положения за съдебната власт, които са застъпени в постъпилите проекти за конституции. Тези основни положения са:

  • В конституцията да се дадат само основните принципни положения, а детайлите в устройствените закони.
  • Изграждане съдебната власт като независими власт, наред със законодателната и изпълнителната и оттук независимост на съдиите и подчинението им само на закона.
  • Несменяемост на съдиите;

Равенство на гражданите.

  • Принципът за разделение на властта: формата и характерът на управлението по отношение на разделението на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна е тема в дебата по изработването на нова Конституция, една от малкото, по която както депутатите в VII ВНС, така и вносителите на проекти на основен закон, са почти единодушни.
  • По статута на съдебната власт като "трета" власт в системата на разделените власти няма никакви колебания.

Цялото обобщение от обратната връзка от дискусията, може да видите тук.

Още информация, тук https://defakto.bg/2022/07/01/в-съюза-на-юристите-обсъждат-как-ефика/

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи" е съвместно разработен от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ) и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и  Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.